Inhoud

 
          1.1.1. Inleiding
 
          1.1.2. Voor wie?
 
 
 
          Artikel 3 Arbobeleid
 
 
 
 
          Artikel 44 Kosten
 
 
         Artikel 5.7 Definities
 
         Artikel 5.8 Toepasselijkheid
 
 
 
 
 
         Artikel 6.1 Temperatuur
 
 
 
 
 
 
          Artikel 5.3. Programmatuur
 
          NPR 1813

Hoofdstuk 1 - wetgeving beeldschermwerk

1.1. Arbocatalogus Contactcenters

1.1.1. Inleiding

De arbocatalogus Contactcenter geeft een eerste beeld van wat je als direct betrokkene binnen een bedrijf, dus als medewerker, leidinggevende, werkgever of preventiemedewerker kunt doen om aan de zorgplicht te voldoen op het gebied van gezond werken, en specifiek als het gaat om gezonde werkdruk en gezond beeldschermwerk. Iedereen die werkzaam is in onze branche kan hier de relevante wetgeving, de tips en oplossingen vinden om zowel het eigen werk als dat van collega's gezond te houden.

Onder 'Beschrijving' kun je kiezen welke praktijksituatie voor jou herkenbaar is en krijg je advies over welke oplossingen mogelijk zijn. Bij 'Tips' vind je mogelijke oplossingen om op een goede manier met beeldschermwerk of werkdruk aan de slag te gaan. Deze website is opgesteld in nauwe samenwerking met sociale partners. De arbocatalogus is niet vrijblijvend. De arbocatalogus richt zich op alle contactcenter in ons land, ongeacht of zij deel uitmaken van een ander bedrijf of als facilitair contactcenter.

Wij zijn er op gericht om gezonde bedrijven (nog) beter te maken. Dus veel succes met het toepassen van de tips en oplossingen in uw bedrijf. Maak werk van Gezond Werken!

Beeldschermwerk en werkdruk zijn de onderwerpen die in deze arbocatalogus centraal staan. Tevens is separaat aandacht gegeven aan de risico’s Geluid en Werkplek; deze twee onderwerpen komen bij de eerste twee risico’s ook aan de orde, maar zijn in de extra hoofdstukken apart opgenomen.

Per onderwerp vind je algemene informatie en de bijbehorende normen vanuit de wetgeving.

1.1.2. Voor wie?

Deze website is bestemd voor alle werknemers en leidinggevenden die werkzaam zijn binnen contactcenters. Dus deze informatie is voor alle bedrijven die een contactcenter zijn of die een contactcenter hebben binnen hun organisatie. Iedereen kan en mag de beschikbare teksten lezen en gebruiken.

Met sommige oplossingen kun je als medewerker zelf aan de slag. Een aantal oplossingen liggen ook op de weg van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Voor andere oplossingen zijn meer mensen nodig, bijvoorbeeld je eigen team, de eigen leidinggevende of de preventiemedewerker en andere deskundigen.

Onder 'Beschrijving' kun je kiezen welke praktijksituatie je herkent en krijg je advies over welke oplossingen er mogelijk zijn.

Bij 'Tips' vind je mogelijke oplossingen om op een goede manier met beeldschermwerk of werkdruk aan de slag te gaan. Er zijn oplossingen om een probleem of klacht op te lossen (curatief) en oplossingen om deze te voorkomen (preventief).

1.2. Wetgeving beeldschermwerk

In de Arbowet staat dat een werkgever het werk zo veel als mogelijk moet organiseren zodat het de veiligheid en gezondheid van medewerkers niet schaadt. Voor beeldschermwerk is de wetgeving gedetailleerd uitgewerkt. Zo staan er regels in het Arbobesluiten in de Arboregeling en zijn er Europese normen.

De belangrijkste regels om te onthouden zijn:

 • Een medewerker moet na elke twee uur beeldschermwerk minimaal 10 minuten ander werk doen of pauze nemen;
 • Een beeldschermwerkplek moet zo veel mogelijk ergonomisch worden ingericht en op de eigen lichaamsafmetingen worden ingesteld. Daarom zijn er specifieke regels voor de stoel, het werkblad, het beeldscherm, de verlichting en eventuele hulpmiddelen;
 • Nieuwe medewerkers en medewerkers met oogklachten krijgen de gelegenheid om oogonderzoek te (laten) doen en kunnen een vergoeding krijgen voor de aanschaf voor hun beeldschermbril.

In deze arbocatalogus krijg je bij 'Normen' steeds de specifieke relevante regelgeving te zien.
De volgende wetgeving c.q. aanbevolen richtlijn is van toepassing op beeldschermwerk:

1.3. Arbowet

Artikel 3 Arbobeleid

 1. De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt:
  - Tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd organiseert de werkgever de arbeid zodanig dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden de gevaren en risico's voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan voorkomen of beperkt; naar de mate waarin dergelijke gevaren en risico's niet bij de bron kunnen worden voorkomen of beperkt, worden daartoe andere doeltreffende maatregelen getroffen waarbij maatregelen gericht op collectieve bescherming voorrang hebben boven maatregelen gericht op individuele bescherming; slechts indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat maatregelen worden getroffen die zijn gericht op individuele bescherming, worden doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemer ter beschikking gesteld;
  - De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers aangepast;
  - Monotone en tempogebonden arbeid wordt, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, vermeden dan wel, indien dat niet mogelijk is, beperkt;
  - Doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties;
  - Elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen, waarbij artikel 29, eerste lid, derde zin, van overeenkomstige toepassing is.
 2. De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.
 3. Ter uitvoering van het eerste lid draagt de werkgever zorg voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de bij de werkgever werkzame personen, waarbij hij rekening houdt met de bekwaamheden van de werknemers.
 4. De werkgever toetst het arbeidsomstandighedenbeleid regelmatig aan de ervaringen die daarmee zijn opgedaan en past de maatregelen aan zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring daartoe aanleiding geeft.

Arbowet: Artikel 5 Risico-inventarisatie en -evaluatie

 1. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risicobeperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers.
 2. In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de artikelen 13 en 14, of de arbodienst.
 3. Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico's en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen.
 4. De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.
 5. Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter beschikking wordt gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan degene, die de werknemer ter beschikking stelt, de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren en risicobeperkende maatregelen en van de risico's voor de werknemer op de in te nemen arbeidsplaats, opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken werknemer

Arbowet: Artikel 8 Voorlichting en onderricht

 1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken.
 2. Tevens zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de wijze waarop de deskundige bijstand, bedoeld in de artikelen 13, 14, 14a en 15, in zijn bedrijf of inrichting is georganiseerd.
 3. De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.
 4. Indien persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers worden gesteld en indien op arbeidsmiddelen of anderszins beveiligingen zijn aangebracht, zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers op de hoogte zijn van hun doel en werking en de wijze waarop zij deze dienen te gebruiken.
 5. De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van de in het eerste lid genoemde risico's alsmede op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 6. Indien binnen de onderneming werknemers jonger dan 18 jaar werkzaam zijn, houdt de werkgever bij de uitvoering van de in de voorgaande leden genoemde verplichtingen in het bijzonder rekening met de aan de jeugdige leeftijd inherente beperkte werkervaring en onvoltooide lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van deze werknemers.

Arbowet: Artikel 11 Algemene verplichtingen van de werknemers

De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen. Met name is hij verplicht om:

 1. Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken;
 2. De hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen, een en ander voor zover
 3. Niet krachtens deze wet is bepaald dat werknemers niet verplicht zijn beschermingsmiddelen als vorenbedoeld te gebruiken;
 4. De op arbeidsmiddelen of anderszins aangebrachte beveiligingen niet te veranderen of buiten noodzaak weg te halen en deze op de juiste wijze te gebruiken;
 5. Mede te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht bedoeld in artikel 8;
 6. De door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid terstond ter kennis te brengen aan de werkgever of degene die namens deze ter plaatse met de leiding is belast;
 7. De werkgever en de werknemers en de andere deskundige personen, bedoeld in artikel 13, eerste tot en met derde lid, de personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, en de arbodienst, indien nodig bij te staan bij de uitvoering van hun verplichtingen en taken op grond van deze wet.

Arbowet: Artikel 44 Kosten

De kosten die zijn verbonden aan de naleving van de regels die bij of krachtens deze wet zijn gesteld, worden niet ten laste van de werknemers gebracht.

1.4. Arbobesluit

Artikel 5.7 Definities

In deze afdeling wordt verstaan onder:
Beeldscherm: een alfanumeriek of grafisch scherm, ongeacht het gebruikte afbeeldingprocedé;
Beeldschermwerkplek: het geheel dat bestaat uit beeldschermapparatuur, in voorkomend geval voorzien van toetsenbord of voorziening voor gegevensinvoer en of de interface mens/machine bepalende software, facultatieve accessoires, nevenapparatuur, telefoon, modem, printer, documenthouder, stoel, werktafel of werkvlak alsmede de onmiddellijke werkomgeving.

Arbobesluit: Artikel 5.8 Toepasselijkheid

1. Deze afdeling is niet van toepassing op:

 • Bestuurdersplaatsen op machines;
 • Computersystemen die in de eerste plaats bestemd zijn voor gebruik door het publiek;
 • Zogenoemde draagbare systemen die niet aanhoudend worden gebruikt op een werkplek;
 • Rekenmachines, kassa’s en andere apparatuur die voorzien zijn van een klein display voor gegevens of hoeveelheden, nodig voor het directe gebruik van die apparatuur;
 • Conventionele schrijfmachines met display.

2. Voorts is deze afdeling niet van toepassing op arbeid waarbij een werknemer gewoonlijk minder dan twee uren per etmaal gebruik maakt van een beeldscherm.

Arbobesluit: Artikel 5.10 Dagindeling van de arbeid

De arbeid aan een beeldscherm is zodanig georganiseerd dat deze arbeid telkens na ten hoogste twee achtereenvolgende uren wordt afgewisseld door andersoortige arbeid of door een rusttijd, zodanig dat de belasting van het verrichten van de arbeid aan een beeldscherm wordt verlicht.

Arbobesluit: Artikel 5.11 Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemer

 1. Iedere werknemer die voor de eerste keer wordt belast met arbeid aan een beeldscherm wordt, in aanvulling op artikel 18 van de wet, in de gelegenheid gesteld om voor de aanvang van die
 2. Arbeid en op gezette tijden daarna een passend onderzoek van de ogen en het gezichtsvermogen te ondergaan.
 3. De werknemer wordt opnieuw in de gelegenheid gesteld een onderzoek als bedoeld in het eerste lid, te ondergaan, indien zich bij hem gezichtsstoornissen voordoen die het gevolg kunnen zijn van het verrichten van arbeid aan een beeldscherm.
 4. Indien de resultaten van het onderzoek, bedoeld in het eerste en het tweede lid, dit vereisen, wordt de betrokken werknemer in de gelegenheid gesteld een oftalmologisch onderzoek te ondergaan.
 5. Indien de resultaten van het onderzoek, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, dit vereisen en normale oogcorrectiemiddelen niet kunnen worden gebruikt, worden aan de betrokken werknemer speciale, met de desbetreffende arbeid verband houdende, oogcorrectiemiddelen verstrekt.

Arbobesluit: Artikel 5.12 Voorschriften voor de inrichting van de beeldschermwerkplek

Onverminderd artikel 5.4 worden bij ministeriële regeling nadere regels gesteld met betrekking tot de beeldschermwerkplek en de wisselwerking tussen de gebruikte apparatuur en de werknemers.

Arbobesluit: Artikel 5.15 Thuiswerkers: werkplek

Indien de thuiswerker reeds uit eigen hoofde beschikt over een werkplek als bedoeld in de artikelen 5.4 en 5.12 behoeft deze niet alsnog ter beschikking te worden gesteld.

Arbobesluit: Artikel 6.1 Temperatuur

Rekening houdend met de aard van de werkzaamheden die door de werknemers worden verricht en de fysieke belasting die daar het gevolg van is, veroorzaakt de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid van de werknemers.
Indien door de temperatuur op de arbeidsplaats of door ongunstige weersomstandigheden toch schade aan de gezondheid van de werknemers kan ontstaan, worden persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. Indien de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen schade aan de gezondheid niet kunnen voorkomen, wordt de duur van de arbeid in een zodanige mate beperkt of wordt de arbeid met een zodanige frequentie afgewisseld door een tijdelijk verblijf op een plaats waar een temperatuur heerst als bedoeld in het eerste lid, dat geen schade aan de gezondheid ontstaat:

 1. Op de arbeidsplaats is voldoende niet verontreinigde lucht aanwezig.
 2. Luchtverversingsinstallaties zijn altijd bedrijfsklaar.
 3. Luchtverversingsinstallaties functioneren zodanig dat werknemers niet aan hinderlijke tocht worden blootgesteld.
 4. Luchtverversingsinstallaties zijn voorzien van een controlesysteem dat storingen in de installatie signaleert voor zover dat noodzakelijk is voor de gezondheid van de werknemers.
 5. Het eerste lid is niet van toepassing op arbeidsplaatsen in een gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet.
 6. Een arbeidsplaats in een gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet wordt slechts gebruikt indien het gebouw voldoet aan de bij of krachtens het Bouwbesluit 2003 gegeven voorschriften met betrekking tot de van toepassing zijnde gebruiksfunctie in de zin van dat besluit.

Arbobesluit: Artikel 6.3 Daglicht en kunstlicht

 1. Arbeidsplaatsen en verbindingswegen zijn zodanig verlicht, dat het aanwezige licht geen risico oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.
 2. Op arbeidsplaatsen komt, voor zover mogelijk, voldoende daglicht binnen en zijn voldoende voorzieningen voor kunstverlichting aanwezig.
 3. De voorzieningen voor kunstverlichting zijn zodanig aangebracht dat gevaar voor ongevallen is voorkomen.
 4. De voor kunstlicht gebruikte kleur mag de waarneming van de veiligheids- en gezondheidssignalering, bepaald bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8, niet wijzigen of beïnvloeden.

Arbobesluit: Artikel 6.4 Weren van zonlicht

In een besloten ruimte waar arbeid wordt verricht kan rechtstreeks invallend zonlicht worden geweerd.

1.5. Arboregeling

Artikel 5.1 Apparatuur en meubilair

Apparatuur en meubilair, in gebruik bij het verrichten van beeldschermwerk, voldoen in ieder geval aan de volgende voorschriften:

 1. De tekens op het beeldscherm zijn voldoende scherp, duidelijk van vorm en voldoende groot, met voldoende afstand tussen de tekens en de regels;
 2. Het beeld op het beeldscherm is stabiel;
 3. De luminantie van of het contrast tussen de tekens en de achtergrond is gemakkelijk door de gebruiker bij te stellen;
 4. Het beeldscherm is vrij te plaatsen en gemakkelijk verstelbaar en kantelbaar;
 5. Het beeldscherm is vrij van voor de gebruiker hinderlijke glans en spiegelingen;
 6. Het toetsenbord kan hellend worden geplaatst en vormt geen geheel met het beeldscherm;
 7. Er is voor het toetsenbord voldoende ruimte voor handen en armen van de gebruiker;
 8. Het toetsenbord heeft een mat oppervlak;
 9. De indeling van het toetsenbord en de vorm van de toetsen zijn gericht op vergemakkelijking van het gebruik;
 10. De symbolen op de toetsen zijn voldoende contrastrijk en vanuit een normale werkhouding voldoende leesbaar;
 11. De werktafel of het werkvlak maakt een comfortabele houding van de gebruiker mogelijk en heeft een reflectiearm oppervlak, is voldoende groot en maakt een flexibele opstelling van beeldscherm, toetsenbord, documenten en accessoires mogelijk;
 12. Een voor het werk noodzakelijke documenthouder is stabiel en regelbaar en zodanig geplaatst dat oncomfortabele hoofd- en oogbewegingen tot een minimum zijn beperkt.
 13. De werkstoel is stabiel, heeft een in hoogte verstelbare zitting en een rugleuning, waarvan de hoogte en hellingshoek verstelbaar zijn en geeft de gebruiker bewegingsvrijheid en een comfortabele werkhouding;
 14. Indien de gebruiker dat wenst wordt een voetensteun aangebracht.

Arboregeling: Artikel 5.2. Inrichting van de beeldschermwerkplek

De omgeving waarin het beeldschermwerk wordt verricht en de inrichting van de beeldschermwerkplek voldoen in ieder geval aan de volgende voorschriften:

 1. De verlichting van de werkruimte of de beeldschermwerkplek zorgt voor voldoende licht en een passend contrast tussen beeldscherm en omgeving, rekening houdende met de aard van het werk en de visuele behoeften van de gebruiker;
 2. Mogelijke verblinding en hinderlijke reflecties op het beeldscherm of op apparaten door kunstmatige lichtbronnen zijn vermeden;
 3. Er treden door raam- en andere openingen, wanden en apparaten geen directe verblinding en hinderlijke reflecties op het beeldscherm op;
 4. De ramen zijn uitgerust met passende instelbare helderheidswering om de intensiteit van het licht dat op de beeldschermwerkplek valt te verminderen;
 5. Het geluid dat de apparatuur voortbrengt veroorzaakt geen verstoring van de aandacht en het gesproken woord;
 6. De apparatuur brengt geen voor de werknemers hinderlijke warmte voort;
 7. De vochtigheidsgraad is steeds toereikend.

Arboregeling: Artikel 5.3. Programmatuur

De programmatuur die wordt gebruikt bij het verrichten van beeldschermwerk voldoet in ieder geval aan de volgende voorschriften:

 1. De programmatuur is aangepast aan de te verrichten taak;
 2. De programmatuur is gemakkelijk te gebruiken en aan te passen aan het kennis- en ervaringsniveau van de gebruiker;
 3. Er wordt zonder medeweten van de gebruiker geen gebruik gemaakt van een kwantitatief of kwalitatief controlemechanisme;
 4. De systemen verschaffen de gebruiker gegevens over de werking ervan;
 5. De systemen maken de informatie zichtbaar in een vorm en een tempo die zijn aangepast aan de gebruiker;
 6. Bij de verwerking van informatie door de gebruiker worden de beginselen van de ergonomie toegepast.

NPR 1813: aanbevolen praktijkrichtlijnen contactcenter stoel en tafel

Achtergrond: De eisen voor kantoormeubilair zijn vastgesteld in de Nederlandse Praktijk Richtlijn 1813 (NPR 1813). Deze geeft toelichting op en aanwijzingen voor het verantwoord gebruik van de:

 • NEN-EN 1335: kantoormeubelen - kantoorstoelen
 • NEN-EN 527: kantoormeubelen - kantoortafels en contactcenter s
 • NEN 2441: ergonomische criteria voor zit-statafels
 • NEN 2449: ergonomische criteria voor kantoorwerktafels

Eisen aan een ergonomische stoel:

 • De zithoogte is verstelbaar van 41 tot 55 cm;
 • De zitting is vlak, minimaal 40 cm breed en 44 cm diep en heeft een verstelbare hellingshoek van -7 tot 3 graden, vast te zetten op een hoek van -3 graden;
 • De voor- en achterzijde van de zitting en de boven- en onderzijde van de rugleuning zijn afgerond;
 • De zitdiepte is verstelbaar van 38 tot 48 cm;
 • De voorzijde van de rugleuning is vloeiend, zonder knikken of hoeken met een horizontale straal van 40 cm of meer;
 • De breedte van de rugleuning is minimaal 36 en maximaal 46 cm, de lengte minimaal 37 cm;
 • De lendensteun is verstelbaar in hoogte: het middelpunt van de steun is tenminste verstelbaar tussen 17 en 23 cm boven de zitting;
 • De armsteun heeft een verstelbare hoogte van 20 tot 30 cm en is minimaal 5 cm breed en 20 cm lang;
 • De afstand tussen de armsteunen is instelbaar tussen 36 en 51 cm;
 • De afstand van de voorzijde van de armsteun tot de voorzijde van de zitting is minimaal 20 cm;
 • Het onderstel heeft 5 zwenkwielen en is draaibaar;
 • De afstand tussen de draaias en de vloer is minimaal 2 cm;
 • De stoel is veilig en stabiel en heeft geen scherpe of uitstekende delen.

Een kantoortafel die voldoet aan de volgende eisen:

 • Het werkblad is minimaal 120 cm breed x 80 cm diep;
 • De voorzijde heeft een (bijna) recht aanzitdeel van ten minste 65 cm breed;
 • De hoogte is eenvoudig instelbaar tussen 62 en 85 cm (oudere tafels mogen instelbaar zijn tussen 62 en 82 cm);
 • Het bovenblad is licht maar niet wit, krasvast en mat (niet spiegelend);
 • Er is veel vrije knieruime onder de tafel: tenminste 65 cm diep;
 • Bij de voeten is de vrije ruimte 80 cm diep;
 • Het tafelblad is inclusief de draagconstructie aan de voorzijde niet dikker dan 5 cm.
 • Een goed functionerend beeldscherm dat draaibaar, kantelbaar en in hoogte verstelbaar is en voldoende formaat heeft voor de afbeelding van de gelijktijdig benodigde informatie op het scherm;
 • Goed functionerende (mini)toetsenbord en standaardmuis voor gegevensinvoer;
 • Een voetensteunvlak als de medewerker dat wenst. De voetensteun is tenminste 30 x 40 cm groot en in hoogte en hellingshoek instelbaar.

NB deze informatie is ook opgenomen in Hoofdstuk 5 onder Baliewerkplek en werkplekinstelling!

Terug naar boven